مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FGC

Female Genital Cutting

بریدن آلت تناسلی زنان
FGC
ارسال نظر

ارسال نظر