مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TMJ

Temporo Mandibular Joint

مفصل میان فک تحتانی و استخوان گیجگاهی
TMJ
ارسال نظر

ارسال نظر