مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIC

Minimum Inihibitory Concent

منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند؛ و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می‌برد.
MIC
ارسال نظر

ارسال نظر