مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AED

Automatic External Defibrillator

دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی برای احیای قلبی ریوی است، که در اورژانس ها و بخش های مراقبت های ویژه استفاده می شود.
در کشورهای پیشرفته در مراکز عمومی چنین دستگاه های وجود دارد.
AED
ارسال نظر

ارسال نظر