مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SGPT

Serum Glutamate Pyruvate Transaminase

نوعی تست خون است
SGPT
ارسال نظر

ارسال نظر