مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف D&E

Dilation & Evacuation

اتساع عنق رحم با سکشن و تخلیه (D&E): این روش بعد از هفته شانزدهم حمل بکار گرفته می‌شود. بر خلاف عمل D&C در این جراجی داکتر تحت بی هوشی عمومی عنق رحم را باز نموده و توسط یک آله ای تیوب مانند که با سکشن وصل میباشد وارد رحم شده، جنین و پلاسنتا را از رحم خارج می کند و بعدا توسط عمل کورتاژ بقایای جنین را ترش و خارج میکند.
D&E
ارسال نظر

ارسال نظر