مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AOFC

Autonomous Ovarian Follicular

کیست های فولیکولر تخمدانی
AOFC
ارسال نظر

ارسال نظر