مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PT

Phyllodes tumor

معمولا بزرگ، به سرعت در حال رشد توده هستند. آنها کمتر از 1 درصد از همه سرطان پستان را تشکیل می دهند.
PT
ارسال نظر

ارسال نظر