مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RLQ

Right Lower Quadrant

یک چهارم تحتانی راست شکم شامل : سکوم ،اپاندیس ،کولون صعودی ،روده باریک ، تخمدان راست و لوله ها
RLQ
ارسال نظر

ارسال نظر