مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIF

Müllerian inhibiting factor

هورمونی است که نقش مهمی در تمایز جنسی انسان دارد.(فاکتور مهار کننده ی مولرین
MIF
ارسال نظر

ارسال نظر