مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERT

Estrogen Replacment Therapy

درمان جایگزینی استروژن
ERT
ارسال نظر

ارسال نظر