مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STAT

at once,immediately

فقط یکبار/بلافاصله
STAT
ارسال نظر

ارسال نظر