مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PO

at mouth

از راه دهان
PO
ارسال نظر

ارسال نظر