مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OD

Oculus Dexter

چشم راست
OD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود