مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NS

Normal Saline

محلول سالین نرمال
NS
ارسال نظر

ارسال نظر