مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KG

Kilogram

کیلوگرم
KG
ارسال نظر

ارسال نظر