مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف I&O

Intake & Output

جذب و دفع
I&O
ارسال نظر

ارسال نظر