مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GL

Gastrointestinal

دستگاه گوارش
GL
ارسال نظر

ارسال نظر