مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DL

Deciliter

دسی لیتر
DL
ارسال نظر

ارسال نظر