مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BID

Bis In Die

2بار در روز
BID
ارسال نظر

ارسال نظر