مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AD

right ear

گوش راست
AD
ارسال نظر

ارسال نظر