مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABGs

Arterial Blood Gases

گازهای خون شریانی
ABGs
ارسال نظر

ارسال نظر