مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETAT

Emergency Triage Assessment and Treatment

ارزیابی اضطراری تریاژ و درمان (دوره آموزشی، سازمان بهداشت جهانی)
ETAT
ارسال نظر

ارسال نظر