مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HBV

Hepatitis B Virus

ویروس هپاتیت B
HBV
ارسال نظر

ارسال نظر