مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DRO

Differential Reinforcement of Other behavior

DRO کلمه ای است که مطلق به رشته روانشناسی بالینی است و به معنی تقویت افتراقی رفتار دیگر است.
DRO
ارسال نظر

ارسال نظر