مخفف کلمه FO


( Faroe Islands ) مخفف جزایر فارو
FO

بازگشت به صفحه قبل