مخفف کلمه BS


( Bahamas ) مخفف کشور باهاما
BS

بازگشت به صفحه قبل