مخفف کلمه AT


( Austria ) مخفف کشور اتریش
AT

بازگشت به صفحه قبل