مخفف کلمه AQ


( Antarctica ) مخفف کشور قطب جنوب (آنتارکتیکا)
AQ

بازگشت به صفحه قبل