مخفف کلمه AG


( Antigua and Barbuda ) مخفف کشور آنتیگوا و باربودا
AG

بازگشت به صفحه قبل