مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GLC

Greater London Council

شورای لندن بزرگ از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۶ بالاترین مقام اجرایی این شهر بود. این شورا جای شورای کانتی لندن را گرفت و نسبت به آن مساحت بسیار بیشتری را تحت پوشش داشت.
GLC
ارسال نظر

ارسال نظر