مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRI

Islamic Republic of Iran

جمهوری اسلامی ایران
IRI
ارسال نظر

ارسال نظر