مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MS

Montserrat

مخفف کشور مونتسرات
MS
ارسال نظر

ارسال نظر