مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ML

Mali

مخفف کشور مالی
ML
ارسال نظر

ارسال نظر