مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LV

Latvia

مخفف کشور لتونی
LV
ارسال نظر

ارسال نظر