مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LR

Liberia

مخفف کشور لیبریا
LR
ارسال نظر

ارسال نظر