مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LI

Liechtenstein

مخفف کشور لیختن اشتاین
LI
ارسال نظر

ارسال نظر