مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KU

Kuwait

مخفف کشور کویت
KU
ارسال نظر

ارسال نظر