مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KN

Saint Kitts and Nevis

مخفف کشور سنت کیتس و نویس
KN
ارسال نظر

ارسال نظر