مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KI

Kiribati

مخفف کشور كيريباس
KI
ارسال نظر

ارسال نظر