مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KE

Kenya

مخفف کشور کنیا
KE
ارسال نظر

ارسال نظر