مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IQ

Iraq

مخفف کشور عراق
IQ
ارسال نظر

ارسال نظر