مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HT

Haiti

مخفف کشور هائیتی
HT
ارسال نظر

ارسال نظر