مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HR

Croatia

مخفف کشور کرواسی
HR
ارسال نظر

ارسال نظر