مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GW

Guinea-Bissau

مخفف کشور گینه بیسائو
GW
ارسال نظر

ارسال نظر