مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GU

Guam

مخفف کشور گوآم
GU
ارسال نظر

ارسال نظر