مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GQ

Equatorial Guinea

مخفف کشور گینه استوایی
GQ
ارسال نظر

ارسال نظر