مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GP

Guadaloupe

مخفف کشور گوادلوپ
GP
ارسال نظر

ارسال نظر