مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GN

Guinea

مخفف کشور گینه
GN
ارسال نظر

ارسال نظر