مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GL

Greenland

مخفف کشور گرینلند
GL
ارسال نظر

ارسال نظر